وقتى صداقت یک روباه زیر سوال می‌رود!

ﺍﺯ ﺎﻧﺎﻟ‌‌‌ﻬﺎ خارجی یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭا ﺨﺶ می کرد.
نشاﻥ مى داد یک ﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ تعدادى ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭا ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻮﺭ ﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩند ﻭ ﻨﺪ ﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ۱۰-۲۰ ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺣﻔﺮ ﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩند،
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗ یک ﺭﻭﺑﺎﻩ آﻣﺪ ﻭ ﻤ ﺑﻮ ﺸﺪ ﻭ یک ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻦ ﻻﺷﻪ ﻯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ؛ ﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺗﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﻦ ﺮﺩ ﻭ ﻔﺖ ﺍﻦ ﺍلآﻥ مى رود ﻭ ﺑﻘﻪ ﻯ ﻠﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎنش را مى آورد.

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ یک ﺭوﺑﺎﺕ ﺟﺮﺛﻘﻞ، ﺗﻮﺭ ﺭا ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺮﺩند ﻭ آﻭﺭﺩند در ﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ مخفى اش ﺮﺩند ﻭ ﺑﺎ ﻣﺎﻌ خاص ﺍﺳﺮ ﺮﺩﻧﺪ تا ﺍﺛﺮ ﺑﻮ ﺭا ﺍﺯ ﺑﻦ ببرند.

ﺗﻘﺮﺒﺎ ﻧﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ همان ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ۷-۸ ﺗﺎ ﺭﻭﺑﺎﻩ دیگر آمدند ﺳﺮ ﻮﺩﺍﻝ ﺍﻭﻝ، ﻫﺮچه ﺸﺘﻨﺪ ﻣﺮﻏﻬﺎ ﺭا ﺪﺍ ﻧﺮﺩند؛ ﻫﺮچه ﺯﻣﻦ ﺭا ﺑﻮ ﺮﺩند ﻓﺎﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺖ؛
آن ۷-۸ ﺗﺎ ﺭفتند ﻭ ﺍﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻟ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺸﺘﻦ ﺮﺩ.

ﺟﺎلب ﺍین ﺑﻮﺩ ﻪ مدام ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﻪ ﺩاشتند ﺩﻭﺭ مى شدند ﻧﺎﻩ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮ ﻣﺸد!!

محققین ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻢ ﻤ ﺭﻭ ﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﺎﺯ ﺮﺩند ﺗﺎ ﺣﺪ ﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺩﻳﺪ.
ﺍﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺧﻠ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮﺩ؛ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺮغ ها ﺭا ﺑﺎ ﺩﻧﺪاﻥ ﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ،

ﺍﻦ ﺗﻢ ﺎﺭﺷﻨﺎﺱ آمدند ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ هماﻥ ﺎﺭ ﺭا ﺗﺮﺍﺭ ﺮﺩند ﻭ ﺗﻮﺭ ﺭا ﺑﻪ ﻮﺩﺍﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ و بوى مرغها را با اسپرى پاک کردند؛ ﺭﻭﺑﺎه ها ﻭﻗﺘ دوباره ﺭﺳﺪند ﻫﺮچه ﻮﺩﺍﻟﻬﺎ ﺭا گشتند ﻭ ﻫﺮچه ﺯﻣﻦ ﺭا ﺑﻮ ﺸﺪند، ﺰ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ.

ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﺭا نشان ﺩﺍﺩ ﻪ ﺍﻦ ﺑﺎﺭ ﺩیگر ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﻮﺩﺍﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﺍﺯ ﺸﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺍﺑﺪﻩ ماﻧﺪ.ﻨﺪ ﺩﻗﻘﻪ ای ﺻﺒﺮ ﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺪﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﺴﺖ، ﻧﺰﺩﺶ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺮﺩند، ﺩﺪند ﺎﻣﻼً ﻣﺮﺩﻩ.

ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻦ ﺑﻮﺩ ﻪ ﻻﺷﻪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺰ ﺩﺍﻣﺰﺷ ﺑﺮﺩند ﻭ ﻠ آﺯﻣﺎﺶ ﺮﺩند؛ ﺩﺪند ﺩﻗﻘﺎً ﻋﺴﻬﺎ ﻭ آﺯﻣﺎﺸﺎﺕ نشاﻥ مى دهد ﺍﻦ ﺣﻮاﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺷﻮ ﻋﺼﺒ، ﺳﺘﻪ ﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩﻩ!

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﺮ ﻭ ﺣﻠﻪ ﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ است ﻭﻗﺘ ﺍﺣﺴﺎﺱ مى کند ﺻﺪﺍﻗﺘﺶ ﺑﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎنش ﺍﺯ ﺑﻦ ﺭﻓﺘﻪ، ﺳﺘﻪ ﻣﺰند ﻭ ﻣﻤﺮد؛ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻤﺮد.

❣️ﻘﺪﺭ زیادند کسانی که می آیند ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﺯباﻥ مى آورند، و زمانیکه ﺣﺘ ﺩﺭﻭغ هایشان آﺷﺎﺭ مى شود، ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺮوند ﻭ ﺍﺻﻼً ﺧﻢ ﺑﻪ ابرﻭ نمى آورند ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺎک تر ﺍﻨﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺭ، ﺗﺮﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﺍﺭ.

ﻘﺪﺭ زشت است ﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺮسد ﻪ ﺣﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ او ﺩﺭ ﺮﺍﻣﺖ ﺍﺧﻼﻗ ﺸ ﺑﺮند.

ﺍﻦ ﺁﺯﻣﺎﺶ گرچه بى رﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭﻟ ﻧﺘﺠﻪ ﺑﺴﺎﺭ تکان دهنده اى ﺑﺮﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ.


مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: ﺭﻭﺑﺎﻩ ,ﻮﺩﺍﻝ ,ﺮﺩند ,ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ,ﻫﺮچه ,ﺗﺮﺍﺭ
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Mr. Lawyer بهترین هاستینگ پارسی فان - مجله تفریحی ، سرگرمی ، دانلود فیلم و سریال میاندوآب علوم ارتباطات اجتماعی بروزترین وبسایت در رزبلاگ مارکر زرد مدل خاص خودت باش. نمونه سوالات ارایش دائم فنی حرفه ای فرش و تابلو فرش ماشینی پرسان پارس